sensoriailibre.lt@gmail.com

Privatumo politika

ASMENINIU DUOMENU APSAUGA

            Asmens duomenų operatoriaus informacija apie asmens duomenų tvarkymą, gautą iš subjekto, siekiant įvykdyti sutartinius ir teisinius įsipareigojimus, kuriuos juridinis asmuo vykdo subjekto sutikimo pagrindu pagal Europos Parlamento reglamento 12 str. ir Europos Sąjungos Tarybos 2016-04-27 Nr.2016/679 „Bendrosios asmens duomenų apsaugos nuostatos (toliau – Direktyva), skirta asmens duomenų subjektui:

įmonė «LION RITTER s.r.o.», identifikacijos numeris: 247 72 097,

juridinis adresas (buveinė): Radlická 112/22, Praha 5 — Smíchov (Čekijos Respublika),

pašto indeksas: 15000,

įrašyta į Prahos miesto teismo komercinio registro C skyriaus įrašu Nr. 173049,

adresas korespondencijai: LION RITTER s.r.o., P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic (Čekijos Respublika)

Elektroninio pašto adresas: lnfo@sensoriailibre.lt

(toliau – « Asmens duomenų operatorius»)

 1. Vadovaudamasis Direktyva, Asmens duomenų operatorius pateikia šią informaciją:

1.1. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas nepaskiriamas Asmens duomenų operatoriaus, nes Asmens duomenų operatorius tokios pareigos pagal įstatymą neturi.

1.2. Subjektų, kurių duomenis tvarko Asmens duomenų operatorius, asmens duomenų kategorijų ir jų tvarkymo tikslų aprašymas.

Asmens duomenų, kuriuos Asmens duomenų operatorius tvarko vykdydamas sutartinius ir teisinius įsipareigojimus, kategorijos:

 • vardas, pavardė, titulas;
 • pavadinimas, identifikacijos numeris (IČO), kai kuriais atvejais mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (DIČ, VAT, ИНН) — verslininkams ar oficialiems juridinio asmens atstovams;
 • juridinis adresas arba pašto pristatymo adresas;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • banko rekvizitai;
 • duomenys, kuriuos renkame, kai Jus lankotės Svetainės puslapiuose (peržiūros duomenys), tokiu kaip prašomų išteklių IP adresas arba URI (Uniform Resource Identifier), užklausos laiko, užklausos serveriui išsiuntimo būdą, atsakymo failo duomenys, skaitmeninis kodas, atitinkantis serverio atsiųstą atsakymą (OK, klaida), taip pat kitus parametrus, susijusius su vartotojo operacine sistema ir kompiuterio apdorojimo aplinka.

1.3. Duomenų operatorius netvarko vadinamųjų neskelbtinų asmens duomenų, kaip apibrėžta Direktyvoje.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslas.

2.1. Asmens duomenų valdytojo teisinių įsipareigojimų ir sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Asmens duomenų valdytojo su Jumis sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi (Užsakymu internetinėje parduotuvėje), laikymasis, derybos dėl pirkimo-pardavimo sutarčių (Užsakymas internetinėje parduotuvėje), iki sutartinės derybos.

Esant išreikštam subjekto sutikimui, tikslas gali būti ir rinkodara, kurią daugiausia sudaro Asmens duomenų operatoriaus komercinių pasiūlymų siuntimas.

 1. Subjektų, kuriems gali būti suteikta prieiga prie Jūsų duomenų arba gali būti perduoti Jūsų asmens duomenys, kategorijų, įskaitant gavėjus iš trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų, aprašymas.

3.1. Visi asmens duomenys gali būti teikiami asmens duomenų tvarkytojams (ypač teisės, apskaitos ir mokesčių konsultantams), kurie bendradarbiauja su Asmens duomenų operatorių pagal sutartį ir yra įpareigoti saugoti asmens duomenis šių sutartinių santykių ribose.

3.2. Jeigu Jus esate verslo partneris arba Pirkėjas, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti gavėjams, kurie nėra ES nariais, bet ne tarptautinėms organizacijoms (atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas). Duomenų operatorius gali teikti asmens duomenis ne ES valstybei, jeigu ta šalis, vadovaudamasi Europos Komisijos sprendimu dėl saugumo, turi atitinkamą asmens duomenų apsaugos lygį ir šiuo atžvilgiu yra saugi.

3.3. Jeigu toks sprendimas ne priimtas, asmens duomenų operatorius privalo pateikti asmens duomenų subjektui jo asmens duomenų pakankamus saugumo garantijas, kurios daugiausia yra griežtai nustatytos korporatyvinės teisės arba standartines sutarčių priedus.     Be to, tai turėtų būti šalis, užtikrinanti veiksmingą teisinę duomenų subjekto apsaugą, ypač užtikrinančią naudojimo teisę.

 1. Informacija apie Jūsų teises.

4.1. Asmens duomenų operatorius be nepateisinamo vėlavimo ir bet kokiu atveju per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo datos, atitinkamai Direktyvos 15–22 straipsnius, pateiks rašytinės formos informaciją išsiųstą paštu, elektroniniu paštu arba kitaip.

4.2. Visų pirma, Jūs turite teisę prašyti asmens duomenų operatoriaus prieigos prie Jūsų asmens duomenų, kuriuos jis apdoroja, pataisyti juos netikslumo atveju, ištrinti (teisė į užmarštį), apriboti naudojimą, taip pat bet kuriuo metu ir nepaaiškinant priežasčių, pateikti prieštaravimą asmens duomenų tvarkymui.

4.3. Jūs turite teisę gauti iš asmens duomenų operatoriaus patvirtinimą, ar asmens duomenys, gauti iš Jūsų, yra naudojami ar nenaudojami. Tuo pačiu metu, asmens duomenų operatorius perspėja, kad, kalbant apie asmens duomenis, perduotus atlikti teisinius ir sutartinius įsipareigojimus, šios paslaugos negalima įgyvendinti, jei Jūs nepateiksite kontaktinės informacijos.

4.4. Jūs turite teisę gauti informacijos apie jus asmeniškai kopiją, kurį Jūs pateikėte Asmens duomenų operatoriui, struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir mašininiu nuskaitomu formatu, norėdami perduoti šią informaciją kitam Asmens duomenų operatoriui be dabartinio Asmens duomenų operatoriaus kliūčių ir leidimų.

4.5. To atvejo kai asmens duomenis yra apdorojamos pagal Jūsų sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsiimti šį sutikimą pateikdami paraišką Asmens duomenų operatoriui apie tokį atšaukimą.

4.6. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą dėl Asmens duomenų operatoriaus veiksmų reguliavimo institucijai, kuri yra Asmens duomenų apsaugos valdyba.

 1. Asmens duomenų tvarkymo būdas.

5.1. Vykdant Asmens duomenų operatoriaus veiklą, automatizuoto asmens duomenų tvarkymo metodai, įskaitant sprendimų priėmimą ir profiliavimą, nenaudojami. Asmens duomenis Asmens duomenų operatorius arba jo atstovas tvarko rankiniu būdu (žr. aukščiau).

 1. Informacija apie planuojamą tam tikrų kategorijų asmens duomenų ištrynimo laiką.

6.1. Subjektų asmens duomenis, kuriuos Asmens duomenų operatorius tvarko remdamasis teisiniais ir sutartiniais įsipareigojimais, Asmens duomenų operatorius įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti pasibaigus įstatymo nustatytam laikotarpiui, per kurį Asmens duomenų operatorius privalo saugoti tokius duomenis (tai daugiausia susijęs su buhalterinės apskaitos dokumentų archyvavimo laiku, nebent kitas archyvavimo laikotarpis būtų ilgesnis).

6.2. Kalbant apie asmens duomenis, tvarkomus remiantis Jūsų sutikimu, šie duomenys bus ištrinti nedelsiant, be nepagrįsto delsimo, pasibaigus laikotarpiui, kuriam jie buvo reikalingi, ne vėliau kaip pasibaigus sutikimo tvarkyti terminui.

 1. Techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kurių Asmens duomenų operatorius ėmėsi, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, aprašymas.

7.1. Apsauga nuo neteisėtos prieigos prie asmens duomenų.

Asmens duomenų operatorius suteikė prieigą prie popierinių įrašų tokiu būdu: popieriniai įrašai yra rakinamoje Asmens duomenų operatoriaus patalpoje, dalis jų, esant reikalui, rakinamoje spintoje. Į uždaras patalpas turi teisę patekti tik įgalioti asmenys. Kiti asmenys į patalpas patenka tik lydimi įgaliotų asmenų. Programinė prieiga prie įrašymo įrenginių yra apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu, o elektroninės informacijos saugyklos yra pakankamai apsaugotos.

7.2. Apsauga nuo neteisėto Jūsų asmens duomenų skaitymo, kopijavimo, pašalinimo, pakeitimo ir sunaikinimo.

Prieiga prie asmeninių duomenų yra apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Įgalioti asmenys yra apmokyti tvarkyti asmens duomenis.

7.3. Apsauga nuo įsilaužėlių atakų.

Asmens duomenų operatoriaus sistema yra prijungta prie interneto. Buvo imtasi priemonių prieš įsilaužėlių atakas naudojant ugniasienę (firewall/ tarp tinklinis ekranas) ir naudojant vartotojo vardą bei slaptažodį.

7.4. Apsauga nuo neteisėto duomenų naudojimo autorizacijos tikslais.

Prieigos prie tinklo slaptažodžiai reguliariai keičiasi.

7.5. Apsauga nuo nekompetentingumo.

Visi įgalioti ir atsakingi asmenys yra tinkamai instruktuoti. Instruktažas ir mokymas daugiausia susideda iš šių asmenų informavimo apie Asmens duomenų operatoriaus sistemą, įrašymo įrangos ir programinės įrangos funkcionalumą (įskaitant jos atnaujinimo), taip pat apie teises ir pareigas tvarkant asmens duomenis pagal Direktyvą.

 1. Cookies failų naudojimas.

8.1. Asmens duomenų operatorius savo internetinėje parduotuvėje naudoja naršyklės funkciją, vadinamą „slapukais“ (cookies), kuri Jūsų kompiuteriui priskiria unikalų identifikavimą. Slapukai paprastai saugomi Jūsų kompiuterio standžiajame diske.

8.2. Cookies failai — tai mažos teksto eilutės, kurias vartotojo aplankytos svetainės siunčia į atitinkamus įrenginius, kur jos išsaugomos, kad būtų perduotos į tą pačią svetainę, kai vartotojas joje apsilankys vėliau. Slapukai gali atlikti skirtingas funkcijas ir turėti skirtingas savybes. Juos gali naudoti Asmens duomenų operatorius arba trečiosios šalys. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite allaboutcookies.org. svetainę.

8.3. Asmens duomenų operatorius naudoja šių tipų slapukus:

8.3.1. Klasifikacija pagal tinkamumo laiką:

 • Trumpalaikiai slapukai (cookies) – naudojami tik dirbant su internetine parduotuve ir automatiškai ištrinami praėjus kelioms minutėms po puslapio uždarymo funkcionalumą. Šie failai užtikrina pagrindinių internetinės parduotuvės funkcijų funkcionalumą.
 • Ilgalaikiai slapukai (cookies) – naudojami nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. Jie padeda internetinei parduotuvei, kai klientas dažnai lankosi, suteikia leidimą ar siūlo peržiūrėtus produktus.

8.3.2. Klasifikacija pagal naudojimo paskirtį:

 • Pagrindiniai (funkciniai) techniniai slapukai (cookies) – būtini teisingam internetinės parduotuvės darbui užtikrinti. Be jų krepšelio turinys ar leidimas svetainėje gali periodiškai išnykti.
 • Analitiniai slapukai (cookies) – jų pagalba galite stebėti apsilankymų internetinės parduotuvės puslapiuose statistiką bei naudojimąsi įvairiomis funkcijomis. Remdamiesi šiais duomenimis galime patobulinti savo internetinę parduotuvę.

8.4. Slapukų (cookies) išjungimas.

Visos standartinės interneto naršyklės turi galimybę išjungti slapukų (cookies) saugojimą. Išjungimo instrukcijas rasite naudojamos naršyklės pagalbos informacijoje.

Dėmesio! Jei išjungsite slapukų (cookies) saugojimą, negalėsime garantuoti patogaus naudojimosi mūsų internetine parduotuve.

 

Praha, 2023.02.16

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą
0
X